no
Bli med på vårt sosiale nettsted,
og bli kjent med nye venner i dag!

Personvern

Vi samler inn og forvalter data om deg som er nødvendig for at du skal kunne anvende tjenestene til New Friend på en tilfredsstillende måte. Ved å samle inn data påtar vi oss et ansvar for å håndtere disse dataene på riktig måte. Formålet med personvernerklæringen er å informere deg som bruker av tjenestene om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene behandles, hvem som er ansvarlige for behandlingen, hvilke rettigheter du har og hvem du kan kontakte ved spørsmål eller krav knyttet til dine rettigheter

Hva er personopplysninger og behandling av personopplysninger

Begrepene «personopplysninger» og «behandling» av personopplysninger benyttes i samme betydning som General Data Protection Regulation (GDPR) artikkel.

Med «personopplysninger» menes enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person («den registrerte»); en identifiserbar fysisk person er en person som direkte eller indirekte kan identifiseres, særlig ved hjelp av en identifikator, f.eks. et navn, et identifikasjonsnummer, lokaliseringsopplysninger, en nettidentifikator eller ett eller flere elementer som er spesifikke for nevnte fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet.

Med «behandling» menes enhver operasjon eller rekke av operasjoner som gjøres ed personopplysninger, enten automatisert eller ikke, f.eks. innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultering, bruk, utlevering ved overføring, spredning eller alle andre former for tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring, begrensning, sletting eller tilintetgjøring.

Hvilke typer opplysninger behandles, og hvilket rettslig grunnlag foreligger for behandlingen?

Ved registrering på Nettstedet velger du å oppgi visse opplysninger om deg selv. Dette inkluderer:

  • Du må oppgi påloggingsinformasjon når du oppretter en konto, i tillegg til noen grunnleggende opplysninger som er nødvendige for at tjenestene skal fungere i tråd med formålet, herunder kjønn og fødselsdato. Disse opplysningene er nødvendige for å kunne oppfylle avtalen med deg om tilgang til nettstedet, se GDPR art. 6 bokstav b.
  • Dersom du ønsker at tjenestene skal fungere best mulig, kan du velge å dele ytterligere informasjon med oss ved registrering av en profil hos oss. Dette kan være opplysninger knyttet til personlighet, livsstil og interesser, i tillegg til innhold som bilder og videoer. Dersom du vil legge til det bestemt innhold som bilde eller video, fordrer dette at du gir oss tilgang til kamera eller album. Behandlingsgrunnlaget for disse behandlingene vil være eksplisitt samtykke, se GDPR artikkel 6 bokstav a.
  • Noe av informasjonen du velger å oppgi, vil kunne kategoriseres som «særlige kategorier av personopplysninger». Dersom slikt oppgis, samtykker du også til at vi kan behandle denne informasjonen, se artikkel 9 bokstav a
  • Ved å anskaffe abonnent med betalte tjenester, oppgir du informasjon til oss eller leverandøren av betalingstjenesten, slik som debet- eller kredittkortnummer eller annen økonomisk informasjon. Dette er nødvendig informasjon for at vi skal kunne oppfylle avtalen med deg om betalingstjenester, se GDPR artikkel 6 bokstav b.
  • Velger du å ta kontakt med support, vil vi innhente informasjon om deg under interaksjonen. Disse interaksjonene vil kunne oppbevares for fremtiden i den hensikt å optimalisere tjenestekvaliteten. Dette er nødvendig for oss for å kunne oppfylle den avtalen du har inngått med oss knyttet til bruk av tjenestene hos New Friend, se GDPR artikkel 6 bokstav b.

Vi vil også motta informasjon om deg fra andre, herunder andre brukere ved at de kan oppgi personopplysninger om deg når de bruker tjenestene.

Ved at du anvender tjenestene, vil vi også kunne innhente informasjon om hvilke funksjoner du har anvendt, måten de er blitt anvendt på og enhetene tjenesten er blitt anvendt med. Dette inkluderer bruksinformasjon og enhetsinformasjon.

Med «bruksinformasjon» menes blant annet påloggingsdato- og tidspunkt, funksjoner du har anvendt, søk, klikk og sider du har blitt vist, adresse til henvisende nettsider og reklamer du har klikket deg inn på. Måten du kommuniserer med andre brukere på, omfattes også av denne kategorien.

Med «enhetsinformasjon» menes blant annet maskinvare- og programvareinformasjon slik som IP-adresse, enhets-ID og -type, spesifikke innstillinger og egenskaper til enheter, krasj i enheter, annonserings-ID, nettlesertype, versjon og språk, operativsystem, tidssoner, identifikatorer tilknyttet informasjonskapsler eller annen teknologi som spesielt kan identifisere enheten eller din nettleser. Informasjon om trådløs og mobil nettverkstilkobling, som tjenesteleverandør og signalstyrke omfattes også.

Disse tekniske opplysningene brukes kun til å ovarta sikkerheten i nettverket og bruken er basert på vår berettiget interesse av å ivareta sikkerheten for brukerne, se GDPR art. 6 bokstav f.

Deling av personopplysninger

Formålet med New Friends Tjenester er å legge til rette for å kunne skape meningsfulle forbindelser. Konsekvensen av dette vil være at informasjon deles med andre brukere. Allikevel kan ikke delingen av informasjon anses begrenset til det formål. I det følgende vil det gjennomgås hvordan New Friend deler dine personopplysninger med andre parter.

Med andre brukere

Ved at du som bruker av tjenesten, så deler du informasjon med andre brukere. Dette inkluderer den informasjonen som fremgår av din offentlige profil. På denne bakgrunn bør du være særlig varsom med hvilke informasjon du publiserer og at du er kjent med at det innhold du deler blir offentlig tilgjengelig.

Med tjenesteleverandører

For å drive og forbedre de tjenestene dere anvender på Nettstedet, er vi avhengig av å anvende tredjeparter i så måte. Tredjepartene bistår med oppbevaring og vedlikehold av data, analyse, kundestøtte, markedsføring, reklame, betalingsbehandling og sikkerhetsoperasjoner.

Vi vurderer nøye hvilke tjenesteleverandører vi anvender til behandling av dine data. Dette innebærer blant annet inngåelse av en databehandleravtale hvor ansvaret for den enkelte tjenesteleverandør tydeliggjøres. Dette innebærer strenge krav til proporsjonal og forsvarlig databehandling.

Med ditt samtykke eller etter forespørsel fra deg

Vi kan be om ditt samtykke til å dele dine personopplysninger med tredjeparter. I den forbindelse vil bakgrunnen for at deling av personopplysninger anses hensiktsmessig fremgå av New Friends korrespondanse med den enkelte.

Overføring av dine opplysninger til tredjeparter

Når New Friend deler personopplysninger som nevnt overfor, foretas det dataoverføring til land utenfor EU/EØS. Som hjemmelsgrunnlag for denne overføringen benyttes standard avtaleklausuler som er godkjent av Europakommisjonen. Standard avtaleklausuler må forstås som en forpliktelse mellom selskap som overfører personopplysinger ut av EU/EØS, her NewFriend, og selskapet som behandler personopplysningene, og som binder avtalens parter til å beskytte personvernet og sikkerheten til dataene på tilsvarende måte som ville ha funnet sted dersom behandling hadde funnet sted I EU/EØS.

Lagring og sletting

Personopplysningene vil kun bli oppbevart og behandlet så lenge det er behov for å behandle personopplysningene. Sletting av opplysningene vil finne sted på en sikker måte så snart formålet for behandling ikke lenger foreligger.

Dine rettigheter

Rett til informasjon og innsyn

Du har krav på å motta informasjon knyttet til hvordan New Friend behandler dine personopplysninger. Denne personvernerklæringen inneholder den informasjonen som den registrerte har rett på i tråd med gjeldende rett.

Du har rett til å få innsyn i alle personopplysningene som New Friend oppbevarer. På forespørsel, har du også rett til å få utlevert en kopi av de aktuelle personopplysninger dersom så skulle være ønskelig.

Rett til korrigering

Skulle New Friend prosessere uriktige personopplysninger om deg, så har du rett til å få disse korrigert. Skulle personopplysningene være ufullstendig, så har du rett til at disse suppleres. Dersom du mener at de personopplysningene New Friend innehar om deg er feil eller mangelfulle, ber vi deg ta kontakt med oss. I denne henvendelse er det viktig at du begrunner og eventuelt dokumenterer hvorfor personopplysningene er feil eller mangelfulle.

Rett til å begrense behandlingen

I visse tilfeller kan du ha rett til å kreve av behandling av dine personopplysninger begrenses. Dette vil innebærer at personopplysningene fremdeles blir lagret, men muligheten for videre behandling begrenses.

Hevder du overfor New Friend at personopplysningene som behandles er feil eller mangelfulle, eller du har fremmet en innsigelse mot behandlingen (se mer om dette nedenfor), har du rett til å kreve at New Friend midlertidig begrenser behandlingen. Begrensningen av New Friends behandling vil vedvare frem til en rettelse av personopplysningene har funnet sted, eller vil har foretatt en vurdering av hvorvidt innsigelsen er berettiget.

Dersom vilkårene i personopplysningsloven og GDPR artikkel 18 kan anses som oppfylt, vil du ha rett til å kunne kreve en mer permanent begrensning av dine personopplysninger. Vi vil vurdere hvorvidt vilkårene for en mer permanent begrensning av behandlingen er oppfylt etter en henvendelse fra deg.

Rett til sletting

I visse tilfeller vil du ha rett til at New Friend sletter de personopplysninger vi innehar om deg. Retten til sletting er ikke en ubetinget rett for deg som registret, og hvorvidt du har en rett til sletting vil måtte vurderes i lys av gjeldende rett på området, nemlig personopplysningsloven og GDPR. Skulle du ønske at personopplysningene slettes, må du fremsette krav om dette overfor oss. Det er viktig at du begrunner hvorfor du fremsetter kravet om sletting, og om mulig også opplyser om spesifikke personopplysninger du ønsker slettet. Vi vil etter at henvendelsen er mottatt, vurdere hvorvidt vilkårene for sletting i loven er oppfylt.

Rett til å protestere

Dersom du har et særskilt behov for å få stanset behandlingen av dine personopplysninger, så kan du ha rett til å fremme en innsigelse mot behandlingen. Dette omtales i det videre som rett til å protestere. Innsigelsesretten er ikke en ubetinget rett, og den vil avhenge av hva som er det rettslige grunnlaget for behandlingen, samt om du har et særskilt behov. Hvorvidt en slik rett foreligger, avhenger av hvorvidt vilkårene i GDPR artikkel 21 er oppfylt. Ved en protest, vil vi vurdere hvorvidt vilkårene foreligger.

Merk at retten til å protestere ikke gjelder dersom behandlingen av personopplysningene er nødvendig for å utføre en avtale du har med New Friend eller hvis New Friend gjennom lov er pålagt å behandle dine personopplysninger.

Viser det seg at vilkårene for å protestere mot behandlingen foreligger, og at innsigelsen du fremmer er berettiget, vil vi umiddelbart stanse behandlingen og du vil ha rett til å kunne kreve sletting av opplysningene.

Rett til å klage over behandlingen

Skulle du inneha den mening at New Friend ikke har behandlet personopplysningene på en korrekt og lovlig måte, eller du mener at vi ikke har klart å oppfylle dine rettigheter, vil du ha rett til å klage over den behandling som har funnet sted. Nedenfor gis det informasjon om hvordan du oppnår kontakt med New Friend.

Dersom klagen din ikke blir tatt til følge, vil du ha rett og mulighet til å fremme klagen for Datatilsynet. Datatilsynet er ansvarlig for å kontrollere at norske virksomheter overholder bestemmelsene i personopplysningsloven og GDPR når de foretar behandling av personopplysninger.

Du finner oppdatert informasjon om hvordan du kontakter Datatilsynet på www.datatilsynet.no

Bruk av informasjonskapsler (Cookies)/Sporingsteknologi

New Friend kan anvende informasjonskapsler og sporingsteknologi avhengig av de funksjoner som tilbys. Dette benyttes for å gjenkjenne deg og/eller dine enheter.

Endringer i personvernerklæringen

Ved behov, vil denne personvernerklæringen kunne undergå visse endringer. Du vil motta epost fra New Friend minst 1 måned før materielle endringer trer i kraft, slik at du har tilstrekkelig tid til å foreta de tiltak du anser nødvendig ut fra de eventuelle endringer som foretas.

Kontaktinformasjon:

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss på følgende måter:

Via internett:

New Friend AS, org. Nr. 925 502 111

Thereses gate 47 A, 0354 Oslo

Telefon: 62 82 76 54

Passordbeskyttet bilde
Passordbeskyttet bilde
Passordbeskyttet bilde